Különjárati szerződéses feltételek

Az (eseti) különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli megrendelésével –és a Mágia Trans Kft. írásbeli visszaigazolásával jön létre. Az árajánlat nem minősül megrendelés visszaigazolásnak. A szerződés tartalmát a megrendelésen és visszaigazolásban foglalt adatok, illetve jelen vállalási feltételek képezik.
 

1. A különjárat megrendelése

A megrendelésnek tartalmaznia kell:
 • a megrendelő (és képviselőjének, utazáson résztvevő megbízottjának) nevét, címét és telefonszámát, illetve e-mail címét (ahová a visszaigazolást kéri)
 • a számlázási címet és a postázási címet, vállalat esetében az adószámot, cégjegyzék számot is
 • a költségviselő(k) nevét, címét (amennyiben eltér a megrendelőtől),
 • a várható utaslétszámot
 • az igényelt autóbusz típusát
 • az autóbusz kiállásának, indulásának helyét és idejét
 • a különjárat célállomását, útvonalát (több napos út esetén a részletes útitervet, programot szállásokkal)
 • a különjárat várható időtartamát, vagy visszaérkezésének, ill. visszaindulásának időpontját.
 • a fizetés módját
 • a megrendelő cégszerű aláírását (bélyegzőlenyomattal)
A különjárati megrendelést a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel írásban módosítani.
 

2. A különjárat visszaigazolása

Amennyiben a Mágia Trans Kft.-nek lehetősége van a különjárat teljesítését vállalni, akkor az megrendelés visszaigazolásával válik elfogadottnak.
A megrendelés visszaigazolása tartalmazza:
 • az autóbusz db számot, típusát, ülőhelyek számát
 • a különjárati teljesítmények ellenértékeként fizetendő díj kiszámításához alkalmazásra kerülő díjtételt, díjszámítást vagy a várható teljes díjat, valamint a továbbá fizetendő járulékos költségeket.
 • az autóbusz kiállásának idejét és helyét
 • a megrendelésben foglaltaktól eltérő teljesítésre vonatkozó kikötéseket (időpont, típus, autóbusz vezetők száma, stb.)
 • utalást arra, hogy a megrendelés jelen feltételek szerint, illetve ettől milyen eltérő feltétellel történik
 • az esetleges fizetendő előleg összegét, a fizetés határidejét
 • A Mágia Trans Kft. hivatalos képviselőjének aláírását.
A különjárat visszaigazolását a különjárat megkezdéséig lehet közös megegyezéssel írásban módosítani. 
A Mágia Trans Kft. a különjárati megrendelés elfogadását külön indoklás nélkül megtagadhatja.
 

3. Előlegfizetés

A Mágia Trans Kft. az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj vagy annak része megfizetését előlegként kérheti. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben a Mágia Trans Kft.-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli. A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével visszatérítésre kerül.
 

4. A különjárati megrendelés lemondása

A különjárati megrendelés lemondása csakis írásban történhet. A lemondást a Mágia Trans Kft. az alábbi feltételekkel fogadja el:
 • ha a belföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 48 órával történik, a lemondást a Mágia Trans Kft. tudomásul veszi.
 • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 8 munkanappal történik, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbusz(ok) kalkulált viteldíjának 10%-át.
 • ha a külföldre tervezett különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpontnál 8 munkanappal kevesebb, a megrendelőnek meg kell térítenie az autóbusz(ok) kalkulált viteldíjának 40%-át.
 • ha a külföldi különjárat lemondása az autóbusz kiállására való elindulást követően történik, a megrendelőnek meg kell téríteni az autóbusz(ok) kalkulált viteldíjának 75%-át.
 • ha az autóbusz kiállítása 45 percet meghaladó késéssel történik és a megrendelő a különjáratot ezen ok miatt mondja le, a fentiekben ismertetett eljárás nem alkalmazható.
 

5. A különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar

Ha a Mágia Trans Kft. a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 45 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Ebben az esetben a megrendelő kártérítéskén kérheti a más autóbusz igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet, továbbá a szerződésszegés folytán keletkezett igazolt kárát, ha azt a Mágia Trans Kft. szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta. A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az adott autóbusztípusra megállapított minimumdíj duplája.
Nem fizet kártérítést a Mágia Trans Kft., ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. Ha a különjárat közlekedése átmenetileg, egyáltalán nem vagy csak kerülő úton lehetséges, a Mágia Trans Kft. erről a megrendelőt (megbízottját) tájékoztatja.
Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, a Mágia Trans Kft. köteles rendelkezésre álló más járművét az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges és a megrendelő azt igényli.
A Mágia Trans Kft. nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl: közlekedést hátráltató időjárási-, út-, és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, stb.) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség a Mágia Trans Kft.-t az előbbi okokból származó késések esetén sem.
Amennyiben az utazást VISMAIOR (háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok ) befolyásolják, ezért és a különjárat fenti okokból bekövetkezett elmaradásért a Mágia Trans Kft. felelősséget nem vállal. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek a megrendelőt terhelik.
Többnapos különjárat során a biztonságot nagy mértékben befolyásolja a gépkocsivezetők pihenésre alkalmas szállása is, mely szállások–legyen az tranzitszállás- megrendelése és kiegyenlítése (ettől eltérő írásos megállapodás hiányában) a megrendelő feladata. Ennek hiányában  illetve a csoportvezetővel való eredménytelen konzultációt követően (mely a menetlevél megjegyzés rovatában rögzítendő) -az autóbusz vezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére. 
Amennyiben a megrendelő a helyszínen nem rendezi a szállás számlát, akkor az a (vég)elszámolásnál beépítésre kerül a különjárat díjába.
 

6. Tilos tevékenységek

A különjárati személyszállítás során is tilos az alábbi tevékenységek folytatása:
 • dohányzás az autóbuszban
 • alkohol fogyasztás
 • kábítószerek fogyasztása, illetve birtoklása.
 • randalírozás, testi sértés, belső vagy külső károkozás az autóbuszban.
A fent említettek bármelyike esetén a gépkocsivezetőnek felhatalmazása van arra, hogy az utazást szüneteltesse, illetőleg az érintett személy(ek) nem utazhatnak tovább a Mágia Trans Kft. autóbuszainak egyikével sem. Az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni a Mágia Trans Kft.-nek, illetőleg a Mágia Trans Kft. semminemű kártérítést nem térít a megrendelőnek, az ebből eredő késésért, stb.
 

7. Poggyászok és élőállatok szállítása

A különjáratok utasai poggyászaikat magukkal vihetik és az autóbusz utasterébe, vagy a külső csomagtartókba, illetőleg igény esetén utánfutóban, vagy síkofferben helyezhetik el. A poggyászokért különjárat esetén az utasok felelnek.
A különjáraton személyenként szállítható poggyászok mérete, tömege, darabszáma nincs korlátozva, de összességüket tekintve figyelembe kell venni az autóbusz típusára vonatkozó megengedhető terhelést, valamint a csomagtér méretét és terhelhetőségét.
A Mágia Trans Kft. autóbuszain az élőállat szállítása nem megengedett.
 

8. A programoktól való eltérés a megrendelő kérésre

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosításait (meghatározhatja az útirányt, kitéréseket kérhet, az útvonal egyes állomásainak kihagyásait kérheti). 
Az autóbusz vezetőjének meg kell tagadni olyan utasítások végrehajtását, amelyek:
 • a foglalkoztatása vonatkozó szabályozásokba és az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól előírásaiba ütköznek
 • a személy,-és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (pl: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal)
 • az autóbusz(ok) földúton való közlekedésére irányulnak.
 • a megrendelő megbízottjának célszerűtlen és szakszerűtlen utasításait, ha írásban nem hajlandó megismételni.
Az írásbeli utasítást az autóbusz vezetőjének a Különjárati Autóbusz Menetlevélre kell feljegyezni és a megrendelő megbízottjával a végrehajtás előtt alá kell íratni.
A Megrendelésben szereplő adatoktól való olyan lényeges eltérést, amely jelentősen módosítja:
 • a különjárati fuvarfeladat teljesítményeit
 • az autóbusz vezető foglalkoztatását, vagy
 • a fizetendő díjat csak abban az esetben lehet teljesíteni, ha annak feltételei adottak és a megrendelő megbízottja írásban vállalja a díjtöbblet megfizetését.
A megrendelésben feltüntetett fuvarfeladattól való eltérést, illetve a megrendelő megbízottjának attól lényeges eltérésére vonatkozó utasításait a Különjárati Autóbusz Menetlevélen kell dokumentálni, amit a végrehajtás előtt a megrendelő megbízottjának alá kell írni.
Nem lehet az alábbi kéréseket teljesíteni, ha az
 • a különjárat időtartamának olyan meghosszabbodását eredményezné, amely miatt az autóbusszal a vezénylés szerinti más feladatot csak késéssel lehet megkezdeni, mert az autóbusz nem váltható ki más autóbusszal, vagy az autóbusz vezetője a kötelező pihenőidő miatt a következő vezénylés szerinti szolgálatát nem tudja megkezdeni és kiváltása nem oldható meg más autóbusz vezetővel.
 • a különjáratnál az úti program olyan módosítását eredményezné, amelynek következtében az ellátmány előreláthatólag nem fedezné a felmerülő költségeket,
 • vagy amelynek teljesítéséhez újabb, előre be nem szerzett okmányokra lenne szükség.
 • a különjárat teljesítményei időben, és/vagy kilométer teljesítményben olyan mértékben megnövekednének, amely lényegesen nagyobb díjat eredményezne, mint amit a megrendelés szerinti teljesítés és a felmerülő díjtöbblet kifizetését (a járulékos költségeket is beleértve) a megrendelő megbízottja a végrehajtás előtt írásban nem vállalja.
 

9. Különjárati autóbusz elbocsátása

A különjárati személyszállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és a megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.
Az autóbusz elbocsátásakor az autóbusz gépkocsivezetőnek a megrendelő megbízottjával együtt át kell vizsgálni az utasteret, valamint a külső és belső csomagtartókat, hogy
 • nem maradt e az autóbuszban az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve
 • nem történt e az autóbuszban rongálás, károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés.
Ha valamely utas az autóbuszban felejtette saját személyes holmiját, azt a megrendelő megbízottja magával viheti, hogy azt tulajdonosának visszaszolgáltassa (ezt szintén dokumentálni kell a menetlevélen).
Ha az autóbusz vezetője a megrendelő távozása után talál tárgyat az autóbuszban, vagy azt a csoport vezetője nem veszi át, akkor azt talált tárgyként kezeli és az szerint jár el.
A különjárat során az autóbuszban keletkezett károkat, rongálódásokat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni.
 

10. Számlázás

A különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati menetlevél szolgál, valamint a visszaigazoláson szereplő díjtételek. A megrendelőt terhelik a járulékos költségek (napidíj, parkolások, úthasználati díjak, autópályadíjak, stb.)
A fizetés történhet készpénzben és átutalással is, ennek átvétele történhet személyesen és postán is. A számlázásért felelős Németh Rudolf, akit a +36 20 468 3781-es telefonszámon lehet elérni.
 
Mosonmagyaróvár, 2022.01.01.
Mágia Trans Kft.