Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
 
A MÁGIA TRANS Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:
 
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: MÁGIA TRANS Kft. 
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 73.
Kapcsolattartás: Németh Rudolf István
Telefon: +36-96-214-071
E-mail: info@magiatrans.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@magiatrans.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. 
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.
 
1. Adakezelési célok 
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
    a) Személyszállítási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
    b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
    c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
    d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
    e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
    f) belső adminisztráció megkönnyítés;
 
2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
    a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
    b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
    c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
    d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
    e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 
 
3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.
 
4. Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 
Érintetti jogok:
    a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
    b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
    c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 
    d) az adat kezelésének korlátozása;
    e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
    f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
    g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
    h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 
5. Jogorvoslati tájékoztatás
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu is megindítható.